Kapittel 2

2. Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og kontantstrømoppstilling.

Regnskapspliktige må innen seks måneder etter regnskapsårets slutt ha fastsatt årsregnskap etter regnskapslovens regler. For foretak som ikke er små gjelder det samme for årsberetningen.

Regnskapsplikten er knyttet til foretaksform. Regnskapsloven § 1-2 første ledd definerer hvilke foretak som har regnskapsplikt. Regnskapspliktige vil i tillegg ha bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Enkeltpersonforetak og ikke-økonomiske foreninger med eiendeler under 20 millioner kroner og med færre enn 20 årsverk ansatt, og små ansvarlige selskaper, er unntatt fra regnskapsplikten. Dersom disse foretakene driver merverdiavgiftspliktig virksomhet eller plikter å levere næringsoppgave etter ligningsloven, må bokføringslovens regler følges. Det kreves ikke årsregnskap for slike foretak, men de kan frivillig utarbeide et årsregnskap etter regnskapslovens regler. Skattepliktige som ikke utarbeider årsregnskap, må i sin næringsoppgave følge skattelovens vurderingsregler.