Vedlegg 1

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023 (budsjettavtalen)

2022-regler

Enighet 2023

Endring 2022–2023

Skatt påalminnelig inntekt

Personer 1

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter2

22 pst.

22 pst.

-

Skatt på grunnrentenæringer

Petroleum (særskatt)3

71,8 pst.

71,8 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)4

47,4 pst.

57,7 pst.

10,3 pst.-enheter

Trinnskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

190 350 kr

198 350 kr

4,2 pst.

Sats

1,7 pst.

1,7 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

267 900 kr

279 150 kr

4,2 pst.

Sats

4,0 pst.

4,0 pst.

-

Trinn 3

Innslagspunkt

643 800 kr

642 950 kr

-0,1 pst.

Sats5

13,4 pst.

13,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 4

Innslagspunkt

969 200 kr

926 800 kr

-4,4 pst

Sats

16,4 pst.

16,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 5

Innslagspunkt

2 000 000 kr

1 500 000 kr

-25,0 pst.

Sats

17,4 pst.

17,5 pst.

0,1 pst.-enhet

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

64 650 kr

69 650 kr

7,7 pst.

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

8,0 pst.

7,9 pst.

-0,1 pst.-enhet

Fiske, fangst og barnepass6

8,0 pst.

7,9 pst.

-0,1 pst.-enhet

Annen næringsinntekt

11,2 pst.

11,1 pst.

-0,1 pst.-enhet

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt)

25 pst.

25 pst.

-

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia7

14,1/ 10,6 pst.

14,1/ 10,6 pst

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner

-

5 pst.

Ny

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,4 pst.

47,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,9 pst.

55,8 pst.

1,9 pst.-enheter

Pensjonsinntekt8

44,5 pst.

44,6 pst.

0,1 pst.-enhet

Næringsinntekt

50,6 pst.

50,6 pst.

-

Utbytte9

49,5 pst.

51,5 pst.

2,0 pst.-enheter

Personfradrag

58 250 kr

79 600 kr

36,7 pst.

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. 10

Sats

46 pst.

46 pst.

-

Nedre grense

31 800 kr

Utgår

Utgår

Øvre grense

109 950 kr

104 450 kr

-5,0 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt 10

Sats

40 pst.

40 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

Utgår

Utgår

Øvre grense

90 800 kr

86 250 kr

-5,0 pst.

Særfradrag for enslige forsørgere 11

52 476 kr

Utgår

Utgår

Skattefradrag for pensjonsinntekt

Maksimalt beløp

33 400 kr

32 825 kr

-1,7 pst.

Nedtrapping, trinn 1

Innslagspunkt

210 950 kr

219 950 kr

4,3 pst.

Sats

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

Innslagspunkt

318 000 kr

331 750 kr

4,3 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

Skattebegrensningsregelen

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

20 000 kr

20 550 kr

2,8 pst.

Særskilt fradrag for sjøfolk

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

83 000 kr

83 000 kr

-

Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

154 000 kr

154 000 kr

-

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv. 12

Inntektsuavhengig fradrag

93 000 kr

93 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

195 000 kr

195 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell sparing til pensjon 13

15 000 kr

15 000 kr

-

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km

1,65 kr

1,70 kr

3,0 pst.

Nedre grense for fradraget

14 000 kr

14 400 kr

2,9 pst.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

25 000 kr

25 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

5 800 kr

7 700 kr

32,8 pst.

Boligsparing for ungdom under 34år (BSU)

Sats for skattefradrag

20 pst.

10 pst.

-10 pst.-enheter

Maksimalt årlig sparebeløp

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

Formuesskatt 14

Kommune

Innslagspunkt

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Innslagspunkt, trinn 1

1 700 000 kr

1 700 000 kr

-

Sats, trinn 1

0,25 pst.

0,30 pst.

0,05 pst.-enheter

Innslagspunkt, trinn 2

20 mill. kr

20 mill. kr

-

Sats, trinn 2

0,4 pst.

0,4 pst.

-

Verdsettelse 15

Primærbolig

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse16

50 pst.

70 pst.

20 pst.-enheter

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

95 pst.

100 pst.

5 pst.-enheter

Aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld

75 pst.

80 pst.

5 pst.-enheter

Driftsmidler (og tilordnet gjeld)

75 pst.

70 pst.

-5 pst.-enheter

Finansskatt

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd

3 pst.

3 pst.

-

Avskrivningssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner mv.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)17

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)18

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg
og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

 1. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 18,5 pst.

 2. Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2022 og i 2023.

 3. Særskatten i petroleumssektoren er lagt om til en kontantstrømskatt med virkning f.o.m. 2022. Omleggingen innebar en teknisk satsøkning i særskatten fra 56 pst. til 71,8 pst. som følge av at en beregnet selskapsskatt kommer til fradrag i særskattegrunnlaget.

 4. Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 57,7 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 45 pst.

 5. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,4 pst. i trinn 3 i 2022 og 11,5 pst. i 2023.

 6. Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,9 pst.trygdeavgift på næringsinntekten i 2023. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift, som
  blant annet skal dekke differansen mellom 7,9 pst. og 11,1 pst. trygdeavgift.

 7. I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2022 og 2023 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.

 8. For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. både i 2022 og i 2023.

 9. Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2023 er selskapsskatten 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,72.

 10. Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får i 2022 det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt. I 2023, når de nedre grensene avvikles, forenkles reglene slik at skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt får summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjon, med øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt som øvre grense for summen av minstefradrag.

 11. Særfradraget avvikles med virkning fra 1. mars og erstattes med økt utvidet barnetrygd. For januar og februar videreføres satsen for særfradraget nominelt.

 12. Det inntektsuavhengige fradraget i reindriftsfradraget settes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget settes til 195 000 kroner.

 13. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 15 000 kroner både i 2022 og 2023. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige grensen i den nye ordningen) for de som allerede sparer i ordningen.

 14. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

 15. Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av den formuesskattepliktige.

 16. Primærbolig med høy verdsettelse gjelder for den delen av boligverdien som overstiger 10 mill. kroner både i 2022 og 2023.

 17. Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

 18. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.

Kilde: Finansdepartementet.