Utbytte, lån og andre transaksjoner mellom selskaper og eier

Lån til selskapet

Renter på lån fra personlig skattyter til et selskap beskattes på vanlig måte som kapitalinntekt. I tillegg beskattes personen én gang til etter reglene i skatteloven § 5-22 ved at renter som overstiger et skjermingsfradrag beskattes etter de samme prinsippene som for utbytte. Reglene er innført for å forhindre tilpasninger til utbytteskatten ved at aksjonærer gir lån til selskapet og får avkastning som renter i stedet for å skyte inn aksjekapital og får avkastning som utbytte

Med virkning fra og med 2021 skal det skattepliktige beløpet oppjusteres med 1,44, på samme måte som for utbytte.