Vedlegg 1

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021

2020-regler

2021-regler

Endring 2020–2021

Skatt på alminnelig inntekt

Personer1

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter2

22 pst.

22 pst.

-

Skatt på grunnrentenæringer

Petroleum (særskatt)

56 pst.

56 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)

37 pst.

37 pst.

-

Trinnskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

180 800 kr

184 800 kr

2,2 pst.

Sats

1,9 pst.

1,7 pst.

- 0,2 %-poeng

Trinn 2

Innslagspunkt

254 500 kr

260 100 kr

2,2 pst.

Sats

4,2 pst.

4,0 pst.

- 0,2 %-poeng

Trinn 3

Innslagspunkt

639 750 kr

651 250 kr

1,8 pst.

Sats3

13,2 pst.

13,2 pst.

-

Trinn 4

Innslagspunkt

999 550 kr

1 021 550 kr

2,2 pst.

Sats

16,2 pst.

16,2 pst.

-

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

54 650 kr

59 650 kr

9,2 pst.

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass4

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere – (kildeskatt)

25 pst.

25 pst.

-

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia5

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,4 pst.

46,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,0 pst.

53,0 pst.

-

Pensjonsinntekt6

43,3 pst.

43,3 pst.

-

Næringsinntekt7

49,6 pst.

49,6 pst.

-

Utbytte7

46,7 pst.

46,7 pst.

-

Personfradrag

51 300 kr

52 450 kr

2,2 pst.

Minstefradrag i lønnsinntekt

Sats

45 pst.

46 pst.

1 %-poeng

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense8

104 450 kr

106 750 kr

2,2 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats

31 pst.

32 pst.

1 %-poeng

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

87 450 kr

88 700 kr

1,4 pst.

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9

31 800 kr

31 800 kr

-

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

51 804 kr

-

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp

32 330 kr

32 620 kr

0,9 pst.

Nedtrapping, trinn 1

Innslagspunkt

204 150 kr

206 050 kr

0,9 pst.

Sats

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

Innslagspunkt

306 300 kr

310 700 kr

1,4 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

Skattebegrensningsregelen

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

-

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

15 500 kr

15 500 kr

-

Sjømannsfradraget

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

Fiskerfradraget

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

90 000 kr

90 000 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

190 400 kr

190 400 kr

-

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning10

40 000 kr

40 000 kr

-

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats pr. km11

1,56/0,76 kr

1,56/0,76 kr

-

Nedre grense for fradraget

23 100 kr

23 900 kr

3,5 pst.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

50 000 kr

50 000 kr

-

Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter

8 000 kr

8 000 kr

-

Maksimal verdi av skattefrie gaver mottatt i arbeidsforhold

2 000 kr

5 000 kr

150 pst.

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

27 500 kr

10 pst.

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg pr. barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

Formuesskatt12

Kommune

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 500 000 kr

-

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 500 000 kr

-

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettelsesrabatter13

Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

10 pst.

10 pst.

-

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld

35 pst.

45 pst.

10 %-poeng

Finansskatt

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd

3 pst.

3 pst.

-

Avskrivningssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)14

24(30) pst.

24(30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)15

20(30) pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og ­elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

(10/20 pst.poeng)

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre ­næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

 1. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 18,5 %.

 2. Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 % både i 2020 og i 2021.

 3. For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 % i trinn 3 både i 2020 og i 2021.

 4. Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 % trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 % og 11,4 % trygdeavgift.

 5. I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 % inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 %. I 2021 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.

 6. For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 48,0 % i 2020 og 47,8 % i 2021.

 7. Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2021 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 % og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.

 8. Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 106 750 kroner for 2021.

 9. Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

 10. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.

 11. Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for reiser etter samlet årlig reiselengde overstiger 50 000 km.

 12. Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

 13. Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.

 14. Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 %, med forhøyet sats på 30 % for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

 15. Som tiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen knyttet til koronaviruset, er det innført en startavskrivning på 10 % for nyanskaffede driftsmidler som føres på saldogruppe d (maskiner, inventar mv.). Startavskrivning kommer i tillegg til ordinær avskrivning på 20 %. Forslaget får virkning for anskaffelser og påkostninger fra og med 20. juli 2020 (tidspunktet for godkjennelse av tiltaket fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA)) til 31. desember 2020.

 16. Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 %. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 %. Satsen på 10 % gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader for etablering av frukt- og bærfelt kan avskrives som anlegg med henholdsvis 20 og 10 % årlig.

Kilde: Finansdepartementet.