Kjære leser

Camilla Brunfelt
Signe Haakanes
Elin Petersen
Ruben Bjerketveit
Paal Braanaas
Børge Busvold

Året 2022 har vært preget av økt makroøkonomisk usikkerhet som følge av krigen i Ukraina, økning i energi- og råvarepriser, utfordringer i forsyningskjedene og utsikter til varig høyere inflasjon og rentenivåer. Slike forhold kan ha vesentlig betydning for estimatene i regnskapet.

Et annet område som er vesentlig for enkelte selskaper er tilskudd, blant annet tilskudd mottatt i forbindelse med koronapandemien. I den forbindelse er det viktig å påse at vilkårene for tilskuddene overholdes, for ikke å risikere å måtte tilbakebetale tilskudd, med påfølgende økonomiske og regnskapsmessige konsekvenser.

Klima og bærekraft har blitt et enda viktigere tema de siste årene. Foretak som ikke er små, må publisere en redegjørelse etter åpenhetsloven på selskapets nettsider, for første gang innen 30. juni 2023.

Facta 2023 og eFacta inneholder de viktigste reglene som ­næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.

Her beskrives kravene som stilles til innholdet i årsregnskap og årsberetning, samt hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet.

Publikasjonen behandler regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak.

I første kapittel finnes en oversikt over viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og bokføring.

Mens eFacta først og fremst er en flerbrukerversjon på nett, egner papirutgaven seg også for enkeltbrukere.

Mer informasjon om Facta, eFacta og andre tidsskrifter finnes her. 

God lesning!
Alf Asklund

Alf Asklund

Redaktør

DnR Kompetanse AS

Oslo, januar 2023