Kjære leser

Camilla Brunfelt
Signe Haakanes
Elin Petersen
Ruben Bjerketveit
Paal Braanaas
Børge Busvold

En rekke notekrav for små foretak er opphevet med virkning for regnskaper avlagt etter 1. juli 2021. Disse endringene, og enkelte andre endringer i regnskapsloven, kan du lese om i kapittel 1.

De sistnevnte endringene i regnskapsloven har først virkning for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. For foretak som følger kalenderåret, vil endringene gjelde fra og med regnskapsåret 2022.

Mange merker fortsatt følgene av pandemien og også i år må det vurderes om det skal gis ytterligere informasjon om usikkerheter og konsekvenser som følge av den. Noen velger å redegjøre for konsekvensene i en samlenote, men informasjonen kan også gis i notene til de ulike regnskapspostene, med kryssreferanse fra samlenoten.

Noteinformasjon knyttet til tilskudd er noe som ofte blir avglemt i årsregnskapene. Er slik informasjon vesentlig for brukerne av regnskapet, skal denne informasjonen gis i noter. NRS 4 Offentlige tilskudd anbefaler at det gis noteopplysninger om regnskapsmessig behandling av tilskudd, herunder brutto- eller nettoføring og tilbakebetalingsforpliktelser.

Facta 2022 og eFacta inneholder de viktigste reglene som næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.

Her beskrives kravene som stilles til innholdet i årsregnskap og årsberetning, samt hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet.

Publikasjonen behandler regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak.

I første kapittel finnes en oversikt over viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og bokføring.

Mens eFacta først og fremst er en flerbrukerversjon på nett, egner papirutgaven seg også for enkeltbrukere.

Mer informasjon om Facta, eFacta og andre tidsskrifter finnes på: www.revisorforeningen.no/tidsskrifter/

God lesning!
Alf Asklund

Alf Asklund

Redaktør

DnR Kompetanse AS

Oslo, desember 2021