Dokumentasjon av balansen

Pensjonsforpliktelser

I forbindelse med ytelsesbaserte ordninger må det beregnes en pensjonsforpliktelse (unntak for små foretak). Aktuarberegning innhentes og denne ligger til grunn for bokføringen. Det bør i tilknytning til denne lages en dokumentasjon som viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen, hvordan grunnlaget er kvalitetssikret og andre kontroller som er gjort av beregningen. Aktuar er helt avhengig av at datagrunnlagene er riktige.

I forbindelse med ytelsesbaserte ordninger må det beregnes en pensjonsforpliktelse.

Målsettinger

Dokumentasjon

Fullstendighet

Nøyaktighet

Realitet

 • Avstem saldo på konto pensjonsforpliktelse, premiefond og pensjonskostnad for å påse at disse er i samsvar med aktuarberegningene.

 • Hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningen som diskonteringsrente, avkastning, gjennomsnittlig lønnsvekst etc.

 • Det bør dokumenteres når det sist er gjort en kontroll av innhold i forsikringsselskapets registre (ansattes data i registeret, oppdatert med nyansatte og de som har sluttet, at det er tatt riktig hensyn til fripoliser etc.).

 • Kontroll av innbetalinger av premie og til premiefond ifølge beregningen og at det stemmer med eget regnskap.

 • Analyse av estimatavvik for å ha forståelse av hvorfor de har oppstått.

Anleggsmidler

Målsettinger

Dokumentasjon

Fullstendighet

Nøyaktighet

Realitet

Verdsettelse

 • Avstem saldo på konto(-ene) mot anleggskartotek eller annen spesifikasjon over anleggsmidlene. Noen velger å ha kopi av fakturaer som viser all tilgang eller avgang gjennom året, men det er ikke noe krav. Det er nok at det er arkivert som bilag.

 • Estimering av økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan må dokumenteres.

 • Vurdering av nedskrivningsbehov dokumenteres og vurdering av virkelig verdi må fremgå ved eventuell nedskrivning.

 • Forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier avstemmes.

 • Det bør være en dokumentasjon som viser vurderingen som er gjort i tilknytning til større vedlikeholdskostnader.

Mellomværende med aksjonær, datterselskaper eller andre

Målsettinger

Dokumentasjon

Fullstendighet

Nøyaktighet

Gyldighet

 • Lån dokumenteres mot signerte avtaler

 • Mellomværende mellom konsernselskaper bør avstemmes løpende gjennom året. Her kan det være morselskapet som lager sammendrag over at alle mellomværender mellom selskapene stemmer og forklarer avvik som det ikke er tatt hensyn til og hvorfor.

 • Det må gjøres en vurdering om det kan være risiko for tap på lån til aksjonær eller konsernselskap og konkluderes på det.

Utsatt skattefordel/utsatt skatt

Dette er en betydelig post i regnskapet, men som mange glemmer å dokumentere. Det er viktig at det er en dokumentasjon av denne posten også. Små foretak som velger å ikke bokføre utsatt skattefordel, bør også dokumentere beløpet og informere om valg av prinsipp.

Målsettinger

Dokumentasjon

Fullstendighet

Nøyaktighet

Gyldighet

 • Beregningen dokumenteres mot skatteskjemaer. Skjema for midlertidige forskjeller må kontrolleres og avstemmes. Sum forskjeller er grunnlaget for utsatt skatt/utsatt skattefordel.

 • Skattekostnaden avstemmes mot resultat. Avvik fra 22 % bør forklares. Det skal fremgå av note, så det kan være nok å vise til den. Avvik i denne avstemmingen kan være en indikasjon på at beregnet utsatt skatt/utsatt skattefordel eller betalbar skatt er feil.

 • Grunnlag for balanseføring av utsatt skattefordel skal dokumenteres.