5. Utbytte, lån og andre transaksjoner mellom selskaper og eier

Utbyttebeslutningen

Generalforsamlingsbeslutning

Det er generalforsamlingen som treffer beslutning om utdeling av utbytte etter forslag fra styret. Dette kan skje både på ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Det kan ikke deles ut mer enn det styret har foreslått eller godtar. I denne bestemmelsen ligger et betydelig ansvar på styret for at det ikke utdeles utbytte utover det som er forsvarlig for selskapet og selskapets kreditorer.

Styrefullmakt

I en del tilfeller kan det være hensiktsmessig at generalforsamlingen utsetter utbyttebeslutningen, f.eks. hvis man vil se an hvordan selskapets økonomi og likviditet utvikler seg. I slike tilfeller kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å foreta senere utbytteutdelinger på grunnlag av det sist godkjente regnskapet. Det heter i aksjeloven § 8-2 annet ledd at etter at årsregnskapet for siste regnskapsår er godkjent, kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling og den må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan gjøre bruk av fullmakten.

Utbytte på grunnlag av mellombalanse

Det er adgang til å utdele utbytte på grunnlag av en mellombalanse der man får ta hensyn til inntekter etter siste årsregnskap. Dette kan være praktisk f.eks. hvis selskapet får en stor salgsgevinst i januar. I slike tilfeller vil koblingen til årsregnskapet innebære at gevinsten først vil inngå i utbyttegrunnlaget etter at årsregnskapet for salgsåret er avlagt og godkjent av generalforsamlingen, opptil nesten et og et halvt år etter at gevinsten oppsto.

For å hindre denne typen innlåsningseffekter, er det adgang til å utdele «ekstraordinært utbytte» på grunnlag av en mellombalanse. Balansen må være utarbeidet etter reglene for årsregnskap og godkjent av generalforsamlingen. Balansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen det treffes beslutning om ekstraordinært utbytte. Beslutningen om ekstraordinært utbytte treffes av generalforsamlingen. Det er ikke adgang til å gi styret fullmakt til å dele ut utbytte på grunnlag av en mellombalanse.

For selskaper som har revisjon av årsregnskapet må mellombalansen være revidert.

Mellombalansen sendes inn til Regnskapsregisteret. Utdeling kan først skje når mellombalansen er registrert og kunngjort. Dette gjelder også for revisjonspliktige selskaper.