5. Utbytte, lån og andre transaksjoner mellom selskaper og eier

Lån til selskapet

Renter på lån fra personlig skattyter til et selskap beskattes på vanlig måte som kapitalinntekt. I tillegg beskattes personen en gang til etter reglene i skatteloven § 5-22 ved at renter som overstiger et skjermingsfradrag beskattes etter de samme prinsippene som for utbytte. Reglene er innført for å forhindre tilpasninger til utbytteskatten ved at aksjonærer gir lån til selskapet og får avkastning som renter i stedet for å skyte inn aksjekapital og får avkastning som utbytte.

Det er faktiske påløpte renter etter skatt (skattesats på alminnelig inntekt) som overstiger en beregnet skjerming som skal ekstrabeskattes. Skattedirektoratet fastsetter skjermingsrenten forskuddsvis for hver tomånedersperiode i inntektsåret. Skjermingen beregnes månedsvis. I tillegg beskattes de faktiske rentene på vanlig måte som alminnelig inntekt.

Eksempel:

Aksjonær har lånt én million kroner til selskapet til 5 % rente. For januar er skjermingsrenten satt til 2,5 %. Ekstrabeskatning for januar:

Rentebeløp: kr 1 mill. x 5 % x 1/12

= kr

4 167

- Skatt (22 %)

= kr

917

- Skjermingsfradrag (kr 1 mill. x 2,5 % x 1/12)

= kr

2 083

= Grunnlag for ekstrabeskatning i januar

= kr

1 167

Det skattepliktige beløpet for ekstrabeskatning skal oppjusteres med 1,6 på samme måte som for utbytte. Det er vedtatt at justeringsfaktoren skal øke til 1,72, men for ekstrabeskatning av renteinntekter på lån til selskap skal dette først tre i kraft fra 1. januar 2023.

Det er tillatt å tilpasse rentesatsen på slike lån til gjeldende skjermingsrente for derved å unngå og måtte beregne skattepliktig ekstrabeskatning, jf. Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) pkt. 1.9.3.