Nytt og nyttig

Bokføringsnytt

SAF-T Regnskap

Fra 1. januar 2020 skal bokføringspliktige kunne gjengi opplysninger elektronisk i et standard format (SAF-T). Virksomheter med mindre enn fem millioner kroner i omsetning, er unntatt fra kravet. Dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet. Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de bokføringspliktige skal sende inn filer på SAF-T-format i Altinn.

Foreløpig dekker standarden kontospesifikasjoner (hovedbok), leverandør- og kundespesifikasjoner, mva-koder og andre faste data.

Kravet om rapportering i SAF-T er regulert i bokføringsforskriften § 7–8. De tekniske kravene og spesifikasjonene til SAF-T-standarden finnes ikke i forskrift, men reguleres i retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. Disse finnes på skattemyndighetenes internettsider: www.skatteetaten.no.

Det følger av bokføringsforskrift § 7-8 tredje ledd at Skattedirektoratet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra kravet til kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Fra 1. juni 2019 er dette delegert til Skattekontorene. For informasjon om hvorvidt det kan forventes å få dispensasjon, se beskrivelsen av dispensasjonspraksisen i Skattedirektoratets uttalelse av 4.  oktober 2019 (Se: www.bit.ly/33gtuRT.) Søknader om permanent dispensasjon fordi systemet som benyttes er så gammelt at det ikke kan etableres en SAF-T eksportfunksjon, eller at det er kostbart å etablere en SAF-T eksportfunksjon, gir ikke grunnlag for dispensasjon.

Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

Når kontantsalg ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår, er det unntak fra kravet til kassasystem. Skattedirektoratet har uttalt seg om hvilken omsetning som skal tas med ved vurderingen av om beløpsgrensen er passert.

Skattedirektoratet kom til at det kun er omsetningen fra faste driftssteder som skal regnes med når virksomheten skal vurdere om de har passert grensen på kr 50 000. Ambulerende salg og salg fra ubetjente salgssteder og automater regnes ikke med.

Bruk av kassasystemet ved utkjøring av matvarer mv.

Som følge av koronapandemien har det vært en økning av ordninger med utkjøring av matvarer mv. til personer som ikke selv oppsøker forretningsstedet. Skattedirektoratet har i en konkret sak lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2 annet ledd

Skattedirektoratet har uttalt seg om rekkevidden av bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige.

Skattedirektoratet kom til at bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige, er begrenset til aktiviteter/virksomhetsområder som er av betydning for den pliktige regnskapsrapporteringen. I praksis må virksomheten føre særskilt regnskap for den bokføringspliktige delen. Dersom det ikke føres særskilt regnskap, skal all bokføring skje i henhold til bokføringsregelverket.