1. Nytt og nyttig

Korona – støttetiltak for næringslivet

Tidlig i desember foreslo regjeringen flere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av innførte smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. Det ble blant annet foreslått å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars. Oversikten nedenfor er basert på det vi vet tidlig i desember. Oppdatert informasjon om koronatiltak rettet mot næringslivet vil fortløpende bli lagt ut på www.revisorforeningen.no.

Se spesielt www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/stottetiltak-for-naringslivet og www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/regjeringens-opplegg-for-lonnsstotte

  • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører. Kravet til omsetningsfall vil bli noe mildere, siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Dette forutsetter nødvendig godkjenning av ESA.

  • Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår 2022, med mulige justeringer.

  • Kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars, og regjeringen vil foreslå å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget.

Perioden som arbeidsgivere må betale sykepenger er redusert

Staten skal dekke koronarelatert sykefravær fra dag seks for både ansatte, selvstendige og frilansere. Nye regler skal iverksettes så raskt som mulig og skal vare til og med 30. juni 2022.

Midlertidige regler for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022

Ordningene som forlenges ut januar 2022 er:

  • Kompensasjonsordningen som gir selvstendig næringsdrivende og frilansere kompensasjon for inntektstap.

  • Midlertidig rett til forlengelse av dagpengene for ledige.

  • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget slik at permitterte beholder dagpengene ved permittering ut over 1. januar.

  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet.

  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.

  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.