1. Nytt og nyttig

Avgiftsnytt

Lov- og forskriftsendringer

Alternativ behandling

Akupunktur er avgiftspliktig fra 1. januar 2022. Nap­rapati og osteopati ble avgiftspliktig 1. juli 2022, men det er en overgangsordning for behandlere som har søkt om autorisasjon for helsepersonell. Er søknad om autorisasjon ikke godkjent før 1. januar 2023, blir behandleren avgiftspliktig fra 1. januar 2023.

El-bil

Fra 1. januar 2023 blir det innført merverdiavgift på elbiler på deler av salgssummen. Det er foreslått at det blir merverdiavgift på den delen av salgssummen som overstiger 500 000 kroner. For elektriske varebiler klasse to og andre store kjøretøy er det foreslått at avgiftsfritaket oppheves helt. Hydrogenbiler omfattes ikke av endringene.

Fra 1. januar 2023 blir det innført merverdiavgift ved leasing av el-kjøretøy som har en kostpris som overstiger 500 000 kroner, og det er foreslått å oppheve fritaket for merverdiavgift ved omsetning av el-bilbatterier.

Elektroniske nyhetstjenester

Det er foreslått å avvikle fritaket for elektroniske nyhetstjenester med virkning fra 1. januar 2023. Det vil fremdeles være fritak for omsetning av aviser og elektroniske aviser.

Avgiftplikt på alle fjernleverbare tjenester

Det forslås å utvide avgiftsplikten på fjernleverbare tjenester til omsetning av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til norske forbrukere og andre som ikke er næringsdrivende. Innberetnings- og betalingsansvaret blir lagt til den utenlandske tilbyderen. Den forenk­lede registreringsløsningen, VOEC, utvides til å omfatte disse utenlandske tilbyderne. Avgiftsplikten er foreslått innført fra 1. januar 2023.

Tilvirkningskontrakter

Det er foreslått å åpne for at det blir anledning til å utsette tidfestingen for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter. I praksis skal dette skje ved at merverdiavgiftsbeløpet som korresponderer med det omtvistede kravet ikke skal tas med i mva-meldingen. Det er ikke foreslått endringer i reglene om bokføring.

Endringen er foreslått for tilvirkningskontrakter, hvor det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlag. Bestemmelsene skal ikke komme til anvendelse når det foreligger interessefellesskap eller når det er foreligger betaling.

Dagens tollov erstattes av to nye lover med virkning fra 1.1.2023.

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trer i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven). I tillegg flyttes bestemmelser om innførselsmerverdiavgift til merverdiavgiftsloven.

Vareførselsloven regulerer plikter ved inn- og utførsel av varer, tollprosedyrer, innhenting av opplysninger om og kontroll med den grensekryssende vareførselen. Tollavgiftsloven regulerer blant annet pliktene om beregning og fastsetting av tollavgift, samt forvaltningsreglene for fastsetting av avgiften.

Endringene skal ikke innebære store materielle endringer av betydning for tollbehandling, men det blir store endringer i de ulike prosedyrene, og det blir innført en rekke nye begreper. I vareførselsloven og tollavgiftsloven omtales «toll» som «tollavgift», «tolldeklarasjon» som «deklarasjon». Nytt begrep innebærer ikke materielle endringer, men medfører noen språklige justeringer.