1. Nytt og nyttig

Dommer

Det skal beregnes uttaks­merverdi­avgift på innleid arbeidskraft ved oppføring av bygg i egen regi

Et hotell ble pusset opp og gjort om til leiligheter som skulle selges. Arbeidet ble gjort i egen regi, ved hjelp av innleid arbeidskraft. Spørsmålet for Høyesterett var om det skal beregnes uttaksmerverdiavgift på kostnader til oppussing og ombygging ved innleid arbeidskraft. Flertallet mente at ordlyden i mval. § 3-26 taler for en slik plikt. De la vekt på at dersom innleid arbeidskraft skulle falle utenfor, vil det kunne gi et urettmessig konkurransefortrinn å organisere byggevirksomheten slik at arbeidet blir gjort av innleid arbeidskraft istedenfor egne ansatte. Staten vant dermed frem med sitt syn. (HR-2022-2255-A)

Ikke fradragsrett for oppussing

Et selskap eide en eiendom som blant annet besto av et hotellbygg. Rommene i hotellbygget leide selskapet ut til et selskap som brukte leilighetene og rommene i sin hotellvirksomhet. I årene 2012 – 2015 ble det foretatt ombygging og oppussing av leilighetene. Selskapet la til grunn at ombyggingen og oppussingen var til bruk i selskapets avgiftspliktige utleievirksomhet og fradragsførte inngående merverdiavgift for kostnadene. Lagmannsretten kom imidlertid til at ombygging og oppussing måtte anses å være til bruk i selskapets aktiviteter vedrørende salg av leilighetene, og at selskapet derfor ikke hadde fradrag for inngående avgift (LM-2021-53860).