4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Skyldige offentlige avgifter

Resultatregnskapet:

Balansen:

1.

Salgsinntekt

D.

Gjeld

6.

Lønnskostnad

III.

Kortsiktig gjeld

6.

Skyldige offentlige avgifter

Lovhenvisning:

Noteopplysninger:

Regnskapsloven §§ 7-1, 7-21 og 7-40

Skatteregler:

Skattebetalingsloven § 5-12

Folketrygdloven § 23-2

Regnskap

Posten inneholder bl.a. skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Skattetrekk

Trukket skatt skal oppbevares på egen sperret bankkonto og kan kun brukes til betaling av skattetrekk vedrørende de ansatte. Et fast beløp kan aksepteres såfremt dette er tilstrekkelig til å dekke det til enhver tid skyldige beløp, eller det kan stilles en bankgaranti for trekkansvaret. Skyldig skattetrekk pr. 31. desember skal bestå av trukket skatt for 6. termin, dvs. november og desember. Er skattetrekket for tidligere terminer ikke innbetalt, skal dette også stå som gjeld på denne regnskapslinjen.

Dersom bundne skattetrekksmidler utgjør et vesentlig beløp, skal det opplyses om dette i note. Brudd på skattebetalingsloven § 5–12 vil normalt føre til presisering i revisjonsberetningen.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift i balansen består av skyldig avgift for 6. termin. Arbeidsgiveravgift for tidligere perioder som ikke er betalt, skal også stå der.

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av påløpt lønn, styrehonorar og feriepenger.

Merverdiavgift

Skyldig merverdiavgift skal bestå av skyldig avgift for 6. termin. Merverdiavgift for tidligere perioder som ikke er betalt, skal også føres i denne posten. Har selskapet avgift til gode, føres dette som en kortsiktig fordring.

Brudd på skattebetalingsloven § 5-12 vil normalt føre til presisering i revisjonsberetningen.

Skatt

Det foreligger ikke spesielle skatteregler vedrørende offentlige avgifter.