1. Nytt og nyttig

Bokføringsnytt

Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Skattedirektoratet har vurdert spørsmålet om det er riktig å bokføre inngående fakturaer med virkning for merverdiavgiften når kjøper er uenig i kravet som fremsettes. Skattedirektoratets konklusjon er at slike fakturaer både skal og kan bokføres. Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes.

Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten – avregning av forskudd

Skattedirektoratet har uttalt seg om utstedelse av salgsdokument når det oppkreves forskudd, både før arbeidet starter opp og underveis i prosjektet. Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i bokføringsforskriften § 8-1-2a om behandling av «delbetalinger» kommer til anvendelse også for forskudd. Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden.