Nytt og nyttig

Skattenytt

Lov- og forskriftsendringer

Omgåelsesregelen er lovfestet

En generell omgåelsesregel i skatteloven er vedtatt med virkning fra 1. januar 2020.

Skatteloven § 13-2 fastsetter to vilkår som begge må være oppfylt for at det skal foreligge en omgåelse:

Det første vilkåret er at hovedformålet med en disposisjon eller flere sammenhengende disposisjoner er å oppnå en skattefordel.

Det andre er at disposisjonen(e) etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen. Ved totalvurderingen skal det blant annet legges vekt på følgende momenter:

 • forretningsmessig egenverdi og andre virkninger av disposisjonen enn skattefordeler i Norge eller i utlandet

 • skattefordelens størrelse og graden av skatteformål

 • om disposisjonen er en uhensiktsmessig vei frem til det økonomiske formålet med disposisjonen

 • om samme resultat kunne vært oppnådd på en måte som ikke rammes av paragrafen

 • de aktuelle skattereglenes rettstekniske utforming, herunder om en regel er skarpt avgrenset tidsmessig, kvantitativt eller på annen måte

 • om skatteregler er utnyttet i strid med sitt formål eller grunnleggende skatterettslige hensyn

Skattedirektoratet har i 2020 publisert to bindende forhåndsuttalelser (BFU) hvor bestemmelsen ble vurdert, men hvor den ikke fikk anvendelse.

BFU 8/2020 gjaldt et salg av et aksjeselskap rett etter at selskapet var fisjonsfusjonert inn i et nystiftet datterselskap i et nystiftet (skygge)konsern eid av de samme aksjonærene.

BFU 5/2020 gjaldt en skattfri omdanning av utleie­virksomhet til AS med umiddelbar «drop down-fisjon» av eiendommen. Deretter ble datterselskapet med eiendommen solgt i fritaksmetoden.

Endringer i SkatteFUNN-reglene

Det er gjort noen endringer i reglene for SkatteFUNN-fradrag gjeldende fra 1.1 2020.

Kjøp fra nærstående begrenses – begrenset timesats

 • Maksimal timesats ved bruk av egne ansatte økes til kr 700 pr. time.

 • Både FoU-medarbeider og prosjektansvarlig skal signerer timelistene løpende. Med løpende signering menes minst hvert kvartal.

 • Ved innkjøp av FoU-tjenester fra enheter som anses som nærstående, vil timesatsen på kr 700 også gjelde for egne ansatte.

 • Ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående for over 100 000 kr eks. mva, skal kostnaden dokumenteres ved at fakturaen vedlegges underleverandørens prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon.

Nærståendebegrepet er vidt. Det er bl.a. tilstrekkelig å kontrollere eller bli kontrollert med minst 50 prosent direkte eller indirekte.

Foretak i økonomiske vansker

Foretak som er i økonomiske vansker, vil ikke ha krav på SkatteFUNN-fradrag. Et selskap som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen som følge av akkumulerte tap, vil være definert som et foretak i økonomiske vansker.

Det er nå avklart at overkurs skal regnes som tegnet kapital. Videre skal vurderingen av om foretaket regnes for å være i økonomiske vansker skje på både konsern- og selskapsnivå.

Avklaringen avviker på viktige punkter fra det Finansdepartementet tidligere har uttalt.

Ifølge Finansdepartementet kan fortolkningene i departementets brev fra 26. februar 2020 legges til grunn for søknader godkjent av Norges forskningsråd i 2019 og 2020 som gjelder inntektsårene 2019 og 2020.

To satser blir til én

Frem til og med 2019 ble fradrag for kostnader ved Skattefunnprosjekter gitt med 18 % eller 20 %. Det gis for 2020 fradrag i skatt og trygdeavgifter for 19 % av kostnadene.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet gis arbeidstaker en skattefri fordel i form av underkurs. Den maksimale skattefrie fordelen økes fra 3000 til 5000 kroner for 2020. Endringen får virkning fra 1. januar 2020.

Fradrag for investeringer i oppstartsselskap

Fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides. Beløpsgrensen er økt til én million kroner pr. investor, og grensen for aksjeinnskudd i foretakene er økt til fem millioner kroner. Videre er det åpnet for at ansatte og nærstående kan benytte ordningen. Endringene i beløpsgrensene gjelder fra og med inntektsåret 2020.

Utvidelsen som omfatter oppstartsselskapenes egne ansatte og nærstående, gjelder for inntektsårene 2020 og 2021.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvidet

Vilkåret om at ordningen bare omfatter personer som er ansatt etter 1. januar 2018 oppheves. Videre utvides ordningen slik at selskap med 25 ansatte eller færre kan bruke ordningen, og den øvre grensen for selskapets samlede driftsinntekter og balansesum blir hevet til 25 mill. kroner. Endringene får virkning fra 1. januar 2020.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen av skattemeldingen for 2020.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d (maskiner mv.)

Innføringen av midlertidige startavskrivninger innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent for driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020.

Hjemmekontor og skatt for ansatte

På grunn av koronasituasjonen uttalte Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse 31. mars 2020 at natural­ytelser som mottas i forbindelse med hjemmekontorløsninger ikke vil utløse skatteplikt såfremt tiltaket er midlertidig og forholdsmessig.

I en ny prinsipputtalelse 18. november 2020 er det gitt nærmere føringer for hvordan skattespørsmål om hjemmekontor skal vurderes også utenfor den ekstraordinære koronasituasjonen. Uttalelsen omhandler kostnader til hjemmekontor, utstyr til hjemmekontoret, mat til hjemmekontoret og reiser ut fra hjemmekontoret.

For utstyr som normalt brukes i arbeidssituasjonen, vil utlån normalt være skattefritt hvis arbeidet er hovedformålet med anskaffelsen. Det er nevnt skrivebord, kontorpult, skrivebordslampe, headset til telefon mv. Det vises videre til at utlån av datautstyr mv. allerede er særskilt regulert og skattefritt.

Når den ansatte blir eier av kontorutstyret, vil hovedformålet med anskaffelsen være avgjørende for vurderingen av skatteplikt for den ansatte. Er hovedformålet bruk i arbeidet, vil den ansatte ha fradragsrett for anskaffelsen (inngår riktignok i minstefradraget) og arbeidsgiver kan da dekke kostnaden skattefritt.

Det fremgår videre at følgende momenter vil kunne være relevante ved hovedformålsvurderingen:

 • Prisen på utstyret

 • Egnetheten for privat bruk

 • Utstyrets beskaffenhet, f.eks. hvor vanlig det er å ha denne typen utstyr i private husholdninger eller om det er utstyr som typisk er arbeidsrelatert

 • Antatt varighet og intensitet på bruk av utstyret i jobbsammenheng fremover

 • Grunnen til at arbeidsgiver velger å overdra eiendomsretten til utstyret fremfor å låne det bort.

Formueskatt – utsatt betaling

For personlige bedriftseiere og aksjonærer er det gitt utsatt betalingsfrist av formuesskatt hvis årsresultatet er negativt i 2020.

Personlige eiere kan benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.

Skattyter må selv kreve utsettelse innen fristen for levering av skattemeldingen.

Myndighetenes koronatiltak for næringslivet

For en oversikt over myndighetenes koronatiltak for næringslivet, se: www.revisorforeningen.no (direktelink: www.bit.ly/2J5Ge6u).

Høyesterettsavgjørelser

Grensen mellom vedlikehold og påkostning

Det gis ikke direkte fradrag for kostnader til forsterking av dam, selv om kostnadene kom som følge av nye og strengere krav til damsikkerhet fra myndighetene. Kostnadene måtte derfor aktiveres som påkostning. Det var konklusjonen i Svartevassdammen-dommen.

Lyse Energi, som eide 41,1 prosent av dammen, krevde fradrag for sin andel av kostnadene, om lag 44,8 millioner kroner. Med unntak for et mindre beløp, 1,64 millioner kroner, mente Sentralskattekontoret for storbedrifter at utgiftene måtte aktiveres og avskrives over 67 år.

Høyesterett viste til at de teknisk-fysiske endringene var vesentlige og dette taler klart for at arbeidene skal klassifiseres som påkostninger som må aktiveres og avskrives over 67 år. At disse endringene ikke går ut over det som har vært nødvendig for å opprettholde demningens relative standard, nemlig som en demning som fortsatt oppfyller de strengeste sikkerhetskrav, kan ikke føre til at endringene likevel må anses som vedlikehold. Det samme gjelder den omstendighet at endringene eventuelt måtte ha liten eller ingen økonomisk verdi for eieren i et nåtidsperspektiv.

Dommen var enstemmig.