1. Nytt og nyttig

Avgiftsnytt

Lov- og forskriftsendringer

Kosmetisk kirurgi, kosmetisk behandling og alternativ behandling

Fra 1. januar 2021 er omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi og behandling avgiftspliktig. Avgiftsplikten gjelder ikke for behandling som er medisinsk begrunnet og helt eller delvis finansiert av det offentlige. For tannhelsebehandling er det tilstrekkelig at behandlingen er medisinsk begrunnet. Det er ikke krav til finansiering.

Fra 1. januar 2021 er omsetning og formidling av alternativ behandling, bortsett fra behandlingsformene akupunktur, osteopati og naprapati, avgiftspliktig. For akupunktur er det avgiftsplikt fra 1. januar 2022, og for osteopati og naprapati vil det bli avgiftsplikt fra 1. juli 2022 med mindre disse behandlerne blir omfattet av helsepersonelloven og søker om autorisasjon. Det er likevel ikke avgiftsplikt for behandling som:

  1. inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og

  2. ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

Bygge- og anleggsvirksomhet

Fra 1. januar 2021 er reglene for når det skal utstedes salgsdokumentasjon endret. Endringen får betydning for omtvistede krav da det ikke lenger er plikt til å utstede salgsdokument for bygge- og anleggsarbeid i tråd med arbeidets fremdrift. I henhold til den nye bestemmelsen kan salgsdokument fremdeles utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er fullført, skal salgsdokument utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, Når det er mottatt en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen.

Midlertidig reduksjon i redusert merverdiavgiftssats

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 %, men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12 %. For 2021 skal det beregnes mva med 6 % for perioden 1. januar til 30. september og 12 % resten av året. Overnatting, persontransport og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og enkelte idrettsarrangementer er tjenester som berøres av satsendringen, i tillegg til transport av kjøretøy på ferge.

Midlertidig utvidet periode for tilbakegående avgiftsoppgjør

Det gis ikke tilbakegående avgiftsoppgjør på kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b i den grad bygget eller anlegget ikke er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget tolv måneder. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget 30. juni 2022.