1. Nytt og nyttig

Dommer

HR - 2021-02025-A - Staten mot Staten II

Høyesterett kom til at det ikke var fradragsrett for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester som gjaldt salg av fast eiendom. Saken gjaldt fem vedtak av Skatteklagenemnda hvor Skatteklagenemda hadde gitt mva-fradrag. Det ene vedtaket dreide seg om salg av eiendom tidligere brukt i egen avgiftspliktig virksomhet, mens de øvrige sakene gjaldt utleiebygg delvis brukt i avgiftspliktig utleie. For eiendommen som tidligere var brukt i egen virksomhet, inngikk salget i et transaksjonskompleks som omfattet salg av eiendommen, rett for selgeren til videre leie av eksisterende bygg og rett til å leie nye lokaler som kjøperen pliktet å oppføre. De øvrige eiendommene ble solgt i forbindelse med opphør av virksomhet. Høyesterett fant at det ikke var grunnlag for å gi fradragsrett for merverdiavgiften på de aktuelle rådgivningstjenestene, idet disse tjenestene ikke hadde tilstrekkelig nær og naturlig tilknytning til selgernes avgiftspliktige virksomhet.