2. Årsregnskap og årsberetning

Begrenset regnskapsplikt

Enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper hvor ingen av eierne er juridiske personer med begrenset ansvar, kan med enkelte unntak velge å bruke reglene om begrenset regnskapsplikt. Det er i tillegg et vilkår at foretakene er under grensene for små foretak i regnskapsloven. Kort fortalt innebærer reglene at årsregnskapet kan settes opp utelukkende basert på informasjon som gis i næringsoppgave 5. Reglene om begrenset regnskapsplikt er aktuelle for et fåtall selskaper, og omtales ikke nærmere her. Se regnskapsstandarden NRS 21 God regnskapsskikk for regnskapspliktige med begrenset regnskapsplikt for nærmere veiledning.