2. Årsregnskap og årsberetning

Generalforsamling

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning behandles på generalforsamlingen. Regnskapet skal være avlagt senest seks måneder etter regnskapsårets utløp, det vil for de fleste si innen 30. juni. Regnskapet må dermed være behandlet av generalforsamlingen innen dette tidspunktet.

Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Generalforsamlingen kan ikke fastsette et høyere utbytte enn det styret har foreslått. Generalforsamlingen kan også etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret.

Se også kapittel 5.