2. Årsregnskap og årsberetning

Tilleggskrav for store foretak

  1. Regnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4 og med verdipapirer notert på regulert marked, skal i årsberetningen eller i dokument som det er henvist til i årsberetningen, redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring. Plikten til å redegjøre for foretaksstyring gjelder tilsvarende for ASA hvis aksjer bare er notert på en autorisert markedsplass utenfor EØS-området.

  2. Regnskapsloven § 3-3 c pålegger store foretak å utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Dersom foretaket ikke har retningslinjer for håndtering av forhold som nevnt skal dette begrunnes. Redegjørelse skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og foretaket har plikt til å levere årsberetning, skal det opplyses i årsberetningen hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig. Redegjørelsen skal gis senest samtidig med avgivelse av årsberetningen.

  3. Regnskapsloven § 3-3 d pålegger regnskapspliktige som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog å utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå. Kravet gjelder kun regnskapspliktige som oppfyller minst to av tre terskelverdier på årlig salgsinntekt mer enn 320 millioner kroner, balansesum mer enn 160 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret mer enn 250. Kravet gjelder også allmenaksjeselskaper ogregnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4 andre til fjerde ledd i nevnte næringer uansett størrelse.

  4. Regnskapspliktige som er utstedere med verdipapi- rer notert på regulert marked skal gi opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-8a.