2. Årsregnskap og årsberetning

Innsending av årsregnskapet

Senest en måned etter at årsregnskapet er fastsatt, skal alle foretak innrapportere årsregnskapet, årsberetningen og eventuell revisjonsberetning til Regnskapsregisteret.

Det er ikke adgang til å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret på papir. De aller fleste må sende inn regnskapet via Altinn. Indre selskaper og enkelte som følger IFRS, må av systemtekniske grunner sende inn pdf via e-post til Regnskapsregisteret.

Filialer av utenlandske foretak skal sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning både for den norske filialen og for det utenlandske foretaket som filialen er en del av. Regnskapsdokumentene for det utenlandske foretaket skal være utarbeidet på eller oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Regnskapsdokumentene for det utenlandske foretaket er offentlig tilgjengelige, mens regnskapsdokumentene til filialen ikke er offentlig tilgjengelige dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Det er fastsatt et årsregnskap for det utenlandske fore­taket som er utarbeidet, revidert og offentliggjort i sam­svar med lovgivningen i hjemstaten.

  • Årsregnskapet og årsberetningen for det utenlandske fore­taket er utarbeidet i samsvar med EUs regnskapsdirektiver eller på tilsvarende måte.

  • Innsendingsplikten for regnskapsdokumentene for det utenlandske foretaket er oppfylt.

Når filialregnskapet ikke er offentlig tilgjengelig, skal Regnskapsregisteret ikke gjøre innholdet kjent for andre enn kontrollmyndigheter og myndigheter som utarbeider offisiell statistikk.