2. Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskapets innhold

Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og kontantstrømoppstilling. Årsregnskapet kan i tillegg inneholde en oppstilling av endringer i egenkapitalen. Morselskap i konsern må i tillegg utarbeide et konsernregnskap. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling og er unntatt fra konsernregnskapsplikten. Oppstillingsplanen for resultatregnskap og balanse er gjengitt bakerst i dette kapitlet. Ideelle organisasjoner kan sette opp resultatregnskapet etter aktivitet, jf. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Notekravene er omtalt under de enkelte punktene i kapittel 4.

Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Dersom det er nødvendig å fravike de grunnleggende regnskapsprinsippene, vurderingsreglene, oppstillingsplanene eller notekravene for å gi et rettvisende bilde, skal dette gjøres. Fravik krever noteopplysninger. Det antas at det er en høy terskel for å fravike regnskapslovens krav for å gi et rettvisende bilde. Små foretak vil i sitt årsregnskap gi et rettvisende bilde selv om unntaks­reglene for små foretak benyttes.