4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Obligasjoner og andre finansielle instrumenter

Resultatregnskapet:

Balansen:

12.

Inntekt på andre investeringer

A.

Anleggsmidler

14.

Annen finansinntekt

III.

Finansielle anleggsmidler

15.

Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

7.

Obligasjoner

16.

Nedskriving av finansielle eiendeler

8.

Andre fordringer

18.

Annen finanskostnad

B.

Omløpsmidler

III.

Investeringer

3.

Markedsbaserte obligasjoner

4.

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

5.

Andre finansielle instrumenter

C.

Egenkapital

II.

Opptjent egenkapital

2.

Fond

Lovhenvisning:

Vurderingsregler:

Regnskapsloven §§ 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 og 5-8

Noteopplysninger:

Regnskapsloven §§ 7-2, 7-5, 7-17, 7-20, 7-35, 7-37, 7-37a og 7-40

Skatteregler:

Skatteloven §§ 14-4 tredje ledd b og 14-23

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS 18

Finansielle eiendeler og forpliktelser

NRS(V)

Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk

Regnskap

Klassifisering av obligasjoner og andre finansielle instrumenter som anleggsmiddel eller omløpsmiddel, vil være avgjørende for verdivurderingen.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Se avsnitt Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

Verdipapirer som er lett omsettelige (børsnoterte), anses som kortsiktige investeringer (omløpsmidler) med mindre det foreligger særlige forhold som tilsier at de er ervervet for varig eie eller bruk.

Hovedregelen er spesifikk tilordning av anskaffelseskost. Ombyttbare finansielle eiendeler skal tilordnes gjennomsnittlig anskaffelseskost. Små foretak kan benytte FIFO-metoden. Ombyttbare finansielle eiendeler kan både være omløpsmiddel og anleggsmiddel avhengig av hensikt og tidshorisont på investeringen.

Anleggsmiddel

Obligasjoner og andre fordringer som skal klassifiseres som anleggsmidler, må være bestemt til varig eie eller bruk. Slike obligasjoner og fordringer kan ikke være del av varekretsløpet eller forventes omsatt/innløst innen ett år fra kjøpstidspunktet.

Anleggsmidler skal i henhold til hovedregelen vurderes til anskaffelseskost.

Ved ikke-forbigående verdifall foreligger det plikt til nedskrivning til virkelig verdi. Nedskrivinger skal reverseres hvis grunnlaget for nedskrivingene ikke lenger er til stede. Renteendring for obligasjoner og endring i kredittverdighet hos utsteder anses ikke som forbigående, og nedskriving må vurderes.

Det skal opplyses om de regnskapsprinsippene som er lagt til grunn, herunder tilordning av avskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler og markedsbaserte finansielle instrumenter som er vurdert til virkelig verdi.

Obligasjoner skal spesifiseres etter debitorkategori og valuta. Det skal opplyses om balanseført verdi og ­markedsverdi.

Store foretak skal i tillegg gi oversikt over rentereguleringstidspunkter og gjennomsnittlig rente.

Små foretak må ikke informere om langsiktige obligasjoner utover angivelse av hvor stor del av fordringene som forfaller senere enn ett år etter balansedagen.

Omløpsmiddel

Omløpsmidler skal ifølge hovedregelen vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

For finansielle markedsbaserte omløpsmidler vises til omtale under beskrivelse av markedsbaserte aksjer som er omløpsmidler i punktet om: Aksjer.

Regnskapsføring og presentasjon av finansielle instrumenter er omtalt i NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Foruten primære finansielle instrumenter som kontanter, fordringer, gjeld og aksjer i et annet foretak, er også regnskapsføring av derivater som finansielle opsjoner, terminer, futures, renteswapper og valutaswapper, omtalt. Standarden omtaler også kravene til sikringsbokføring. I NRS(V) Anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk åpnes det ved kontantstrømsikring for at sikringsinstrumentets verdiendring midlertidig kan føres direkte mot egenkapitalen slik løsningen er etter IAS 39. Urealiserte tap og gevinster skal i så fall føres mot opptjent egenkapital. Små foretak trenger ikke å ta hensyn til sikring ved regnskapsføringen.

Skatt

Endringer i markedsverdien på verdipapirer påvirker ikke skattefastsettingen. Verdiendringer periodiseres først ved realisasjon.

Fritaksmetoden gjelder også for gevinst og tap på derivater som har aksje eller annen eierandel som omfattes av fritaksmetoden som underliggende objekt. Avgjørende for om derivatet skal omfattes, vil være om gevinst eller tap på den underliggende aksjen ville vært omfattet av fritaksmetoden dersom eierandelen hadde blitt realisert på det tidspunktet gevinsten eller tapet på derivatet realiseres. Derivater som har andeler i deltagerlignede selskaper som underliggende objekt, vil imidlertid ikke omfattes av skattefritaket.

Verdipapirfond omfattes av fritaksmetoden, jf. skatte­loven § 2-38 (1) bokstav b, jf. § 10-20 (7) og (8). Det har ikke betydning om aksjeandelen i fondet består av aksjer i selskaper som ikke i seg selv er omfattet av fritaksmetoden. Skattefritaket for gevinst og avskjæringen av fradragsretten for tap begrenses forholdsmessig av den beregnede aksjeandelen.

Renteelementet som ligger i at et mengdegjeldsbrev/en obligasjon skal innløses til en høyere kurs enn utstedelseskursen, skattlegges det enkelte år etter en fordeling av renteelementet over obligasjonens løpetid. Dette gjelder bare for obligasjoner utstedt etter 9. mai 1990.