4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Kortsiktig gjeld

Resultatregnskapet:

Balansen:

Balanseposten kan være knyttet til en rekke resultatposter

D.

Gjeld

III.

Kortsiktig gjeld

7.

Annen kortsiktig gjeld

Lovhenvisning:

Vurderingsregler:

Regnskapsloven § 5-13

Noteopplysninger:

Regnskapsloven §§ 7-21, 7-22, 7-33 og 7-40

Skatteregler:

Skatteloven § 14-4 tredje ledd a

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS 13

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

NRS 20

Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

Regnskap

Annen kortsiktig gjeld vil omfatte utgifter som vedrører regnskapsåret, selv om utgiften ikke er fakturert. Dette sikrer resultatføring av alle kostnader som har bidratt til årets inntektsskapende aktivitet. Periodisering av inntekter er omhandlet i kapittel 3: Grunnleggende regnskapsprinsipper.

Posten kan inkludere forskudd fra kunder, gjeld til ansatte (f.eks. feriepenger), påløpte kostnader, sannsynlige erstatningskrav, utsatt inntekt, tap på varekontrakter osv.

For forhold som er usikre på balansedagen, henvises til NRS 13 og punktet Andre avsetninger for forpliktelser.

Vedrørende notekrav i forbindelse med utenlandsk valuta og ved pant eller annen sikkerhetsstillelse, se punkt om: Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld.

Det skal opplyses om forhold med betinget utfall ved regnskapsårets utgang. Det er ikke krav om denne noten for små foretak.

Skatt

Avsetning etter god regnskapsskikk

Det må trekkes en grense mellom ordinær periodisering og avsetninger etter god regnskapsskikk.

Det følger av skatteloven § 14-2 at man ikke får fradrag for kostnader knyttet til «plikt til å utføre, unnlate eller tåle noe i fremtiden». Dette vil blant annet omfatte avsetninger etter god regnskapsskikk.

Vedlikeholdskostnader

Avsetninger for fremtidige vedlikeholdsutgifter kommer ikke til fradrag. Utgiftsføring finner sted når det foreligger en ubetinget forpliktelse til å betale vederlag for utførte arbeider. Strekker arbeidet seg over flere år, må regnskapspliktige kunne kreve fradrag for den andelen av utgiften som refererer seg til det oppdraget som allerede er utført.

Erstatningskrav som følge av mangler

Krav som er fremsatt før 31.12. og ikke fremstår som uholdbare, vil antakelig ikke være en avsetning. Ved vurderingen av fradragets størrelse må det tas hensyn til forsikringsdekning eller mulig regressansvar fra eventuell tredjemann.

Påløpte renter

Det vil være skattemessig fradrag for påløpte renter.

Det er imidlertid innført begrensning av rentefradrag mellom nærstående eller i interessefellesskap, jf. skatteloven § 6-41.

Med virkning fra 2019 ble bestemmelsen endret slik at også renter på lån til uavhengig part (eksterne renter) avskjæres for selskap som er i konsern. For å ­skjerme ordinære låneforhold, er det innført en balanse­basert unntaksregel.