4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Andre avsetninger for forpliktelser

Resultatregnskapet:

Balansen:

Balanseposten kan være knyttet til flere resultatkontoer

D.

Gjeld

I.

Avsetning for forpliktelser

3.

Andre avsetninger for forpliktelser

III.

Kortsiktig gjeld

7.

Annen kortsiktig gjeld

Lovhenvisning:

Vurderingsregler:

Regnskapsloven § 5-13

Noteopplysninger:

Regnskapsloven §§ 7-21, 7-28, 7-29 og 7-40

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS 13

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

Regnskap

Avsetninger for forpliktelser består av gjeldsforpliktelser som ikke skyldes ordinære lån hos eksterne finansinstitusjoner. Et foretak har en forpliktelse hvis det har en plikt til å avgi økonomiske ressurser til en annen part på et fremtidig oppgjørstidspunkt. En usikker forpliktelse har ukjent størrelse eller ukjent oppgjørstidspunkt. En forpliktelse har alltid utgangspunkt i en inntrådt hendelse, dvs. en hendelse som har funnet sted innen balansedagen. Eksempler vil være forpliktelser knyttet til leieavtaler, påløpt vedlikehold, tap på kontrakter, betingede utfall mv.

Det vil være usikkerhet knyttet til fastsettelsen av størrelsen av avsetningene for forpliktelser. Basert på all tilgjengelig informasjon ved regnskapsavleggelsen skal beste estimat legges til grunn. En usikker forpliktelse skal regnskapsføres dersom det er mest sannsynlig (50  % eller mer) at den vil komme til oppgjør, og dersom den kan estimeres pålitelig. Dersom det ikke er mulig å estimere verdien av oppgjøret, noe som antas å forekomme svært sjelden, skal forpliktelsen ikke regnskapsføres. I slike situasjoner skal det gis note­opplysninger.

I de tilfellene det er mest sannsynlig at forpliktelsen ikke vil komme til oppgjør, skal forpliktelsen ikke regnskapsføres. I alle tilfeller er det krav om spesifiserte noteopplysninger om både kvantitative og kvalitative forhold.

Avsetning for usikre forpliktelser balanseføres som avsetning for forpliktelser. Avsetninger til usikre forpliktelser knyttet til varekretsløpet eller som har forventet oppgjørstidspunkt innen ett år fra balansedagen, skal klassifiseres som annen kortsiktig gjeld.

Hvilke forpliktelser som inngår i andre avsetninger for forpliktelser, skal spesifiseres i note. I sjeldne tilfeller kan informasjonen begrenses dersom offentliggjøring vil skade foretakets forhandlingsposisjon eller stilling.

Skatt

Kostnader fradragsføres det året det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri kostnaden, jf. skatteloven § 14-2 (2) (realisasjonsprinsippet). Regnskapsmessige avsetninger kommer ikke til fradrag skattemessig. Det foreligger imidlertid ikke spesielle begrensninger mht. adgangen til å fradragsføre slike avsetninger som skattemessig gjeld ved formuesfastsettingen.

Det tas ikke hensyn til forhold som er inntruffet etter balansedagen, verken inntektsmessig eller formuesmessig.