4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Resultatregnskapet:

Balansen:

14.

Annen finansinntekt

A.

Anleggsmidler

18.

Annen finanskostnad

III.

Finansielle anleggsmidler

B.

Omløpsmidler

IV.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Konti både i norske kroner og utenlandsk valuta og skattetrekkskonto

Lovhenvisning:

Vurderingsregler:

Regnskapsloven §§ 5-2 og 5–9

Noteopplysninger:

Regnskapsloven §§ 7-2 og 7-35

Skatteregler:

Skattebetalingsloven § 5-12

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS 8

God regnskapsskikk for små foretak

NRS 20

Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

Regnskap

Kontanter og beholdninger av bankinnskudd i norske kroner oppføres til nominelt beløp. Beløp i utenlandsk valuta skal omregnes til balansedagens kurs (dagskurs). Sikring mot valutasvingninger må hensyntas. Små foretak kan unnlate å ta hensyn til sikring.

Bankinnskudd har tradisjonelt blitt klassifisert som omløpsmidler, enten de er bundne eller ikke.

Bankinnskudd og lignende skal klassifiseres i forhold til bindingstid. Bankinnskudd med bindingstid utover ett år indikerer at innskuddet føres opp som anleggsmiddel. Konto for skattetrekksmidler (skattetrekkskonto) er omløpsmiddel uavhengig av binding, og skal inngå blant øvrige bankinnskudd.

Det skal opplyses om bundne midler.

Ved beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper skal omregning av utenlandsk valuta omtales.

Skatt

Skattetrekksmidler er bundne midler og skal stå på særskilt bankkonto for skattetrekk. Det er også tillatt å ha et fast beløp innestående på skattetrekkskonto forutsatt at innskuddet til enhver tid dekker skyldig skattetrekk. Det samme gjelder bankgaranti, under forutsetning av at garantien er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk.