4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Uttak

Resultatregnskapet:

Balansen:

1.

Annen driftsinntekt

9.

Annen driftskostnad

Lovhenvisning:

Vurderingsregler:

Regnskapsloven § 4-1 første ledd nr. 1

Skatteregler:

Skatteloven § 5-2

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS(V)

Regnskapsføring av inntekt

NRS 8

God regnskapsskikk for små foretak

Regnskap

Uttak av driftsmidler og lignende til eier skal skje til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet. For selskapet må det foretas en ordinær tap- og gevinstberegning som inkluderes i driftsresultatet. Verdien av tingsuttaket vil redusere annen egenkapital som ved utbytte.

Dersom uttaket skjer som en omorganisering innen et konsern, må det vurderes om transaksjonen må kontinuitetsgjennomskjæres.

Dersom overføringen ikke har funnet sted på balansedagen, skal den balanseførte eiendelen som er gjenstand for utdeling, balanseføres hos giver frem til formelt vedtak om overføring foreligger, og måling av forpliktelsen knyttet til tingsutdeling tilsvarer objektets balanseførte verdi (presenteres på egen/egne linje(r) som korreksjon til egenkapitalen). Merverdien kan ikke resultatføres før giver har overført eiendelen til mottaker, vanligvis på vedtakstidspunkt for utdeling (NRS (V) Regnskapsføring av inntektpunkt 7.10.3).

Av NRS 8 fremkommer det imidlertid at dersom tingen ennå ikke er overført på balansedagen, er anbefalt metode for regnskapsføring å gjennomføre et fullt gevinstoppgjør i regnskapet, og presentere kapitalnedsettelsen til virkelig verdi. NRS 8 setter opp metoden som er beskrevet ovenfor som et tillatt alternativ (den balanseførte verdi av tingen vises på egen/egne linje(r) som korreksjon til egenkapitalen, og tingen vises som vanlig eiendel i balansen (inntektsføring av merverdien skjer når tingen overføres).

Utgiftsgodtgjørelser som diett, bilgodtgjørelse og lignende skal ikke presenteres som lønnskostnad, men føres som annen driftskostnad.

Skatt

Uttaksbeskatning, jf. skatteloven § 5-2, er et særskilt innvinningskriterium i tillegg til realisasjon, dvs. at uttak til privat bruk og gaver beskattes på samme måte som ved realisasjon. Beskatningen gjennomføres som om det hadde funnet sted et salg til omsetningsverdi.

Uttak kan utløse inntektsbeskatning, men utløser ikke krav på tapsfradrag. Uttak av avskrivbart driftsmiddel behandles etter saldoreglene.

Dersom uttaket skjer til aksjeeier eller nærstående av aksjeeier, vil aksjeeier bli utbyttebeskattet, samtidig som selskapet blir uttaksbeskattet.

Bestemmelsene medfører beskatning ved uttak av alle typer objekter/tjenester. Ved uttak fra enkeltperson­foretak og bruttolignet sameie, er det et vilkår for skatteplikten at kostprisen helt eller delvis har kommet til fradrag ved skattefastsettingen, enten ved direkte utgiftsføring eller ved avskrivninger.

Flere bestemmelser fritar for uttaksbeskatning:

  • Omdannelser som fusjon/fisjon, omdannelse av enkelt­personforetak til AS, konserninterne over­føringer

  • Generasjonsskifte der mottakeren er arveberettiget og overtar hele eller deler av næringsvirksomheten

  • Diverse uttak etter fritaksmetoden jf. sktl. § 2-38 (2)

  • Gave hvor mottaker trer inn i givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen etter reglene i § 10-33 eller § 10-46. Se også § 9-7(4)