4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Opptjent egenkapital

Resultatregnskapet:

Balansen:

24.

Årsresultat

C.

Egenkapital

II.

Opptjent egenkapital

1.

Fond

2.

Annen egenkapital

Lovhenvisning:

Spesifikasjonskrav:

Regnskapsloven § 6-2

Aksjeloven/allmennaksjeloven §§ 3-3 og 3-3a

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS(V)

Fond for urealiserte gevinster

Regnskap

Opptjent egenkapital består av fond og annen egenkapital. Aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal når det er aktuelt, ha et fond for vurderingsforskjeller og et fond for urealiserte gevinster. Opptjent egenkapital skal spesifiseres i note til regnskapet.

Fond for vurderingsforskjeller

I selskapsregnskapet skal fond for vurderingsforskjeller være lik en positiv differanse mellom investeringens balanseførte verdi etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden og dens anskaffelseskost. En forskjell som skyldes gevinst ved transaksjon mellom investor og et selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden, må ikke avsettes til fondet.

Fond for urealiserte gevinster

For eiendeler som er vurdert til virkelig verdi, skal den positive differansen mellom balanseført verdi av hver enkelt eiendel eller gruppe av eiendeler og deres anskaffelseskost settes av til et fond for urealiserte gevinster. Det skal tas hensyn til effekten av utsatt skatt. Fond for urealiserte gevinster er bare aktuelt for selskap som avlegger regnskap etter IFRS eller forenklet IFRS. NRS har utgitt en egen veiledning knyttet til avsetning til fondet.

Annen egenkapital

Opptjent egenkapital (akkumulerte overskudd) som ikke er avsatt til andre fond eller brukt opp gjennom utdelinger med videre, vises som «annen egenkapital». Vi henviser til videre omtale av utbytteberegningen i kapittel 5.

Skatt

Det foreligger ikke spesielle skatteregler om opptjent egenkapital.