4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Kontingenter

Resultatregnskapet:

Balansen:

9.

Annen driftskostnad

Lovhenvisning:

Skatteregler:

Skatteloven §§ 6-18 til 6-20

Regnskap

Utgifter til kontingenter vil være en kostnad for selskapet som tas med som annen driftskostnad.

Skatt

Bevertning på styremøter eller generalforsamlinger anses ikke som representasjon

Arbeidsgivere kan kreve fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening. Dette er en forening som har til formål å ivareta arbeidsgiverens interesser overfor arbeidstakere. Loven begrenser fradragsretten til to promille av lønnsutgiftene i bedriften. I praksis benyttes i denne sammenhengen lønnsutgiftene i året forut for inntektsåret.

Yrkesutøvere eller næringsdrivende kan få fradrag for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner hvis foreningen hovedsakelig har som formål å ivareta vedkommende ervervsgruppes økonomiske interesser. Fradraget begrenses til det høyeste av to promille av samlet utbetalt lønn (i året forut for inntektsåret) og kr 5 800. Fradrag for denne typen kontingent kombinert med kontingent til arbeidsgiverforening kan ikke overstige grensen på to promille av lønnsutgiftene.

Kontingent vil være fradragsberettiget dersom foreningen utelukkende fungerer som et ledd i medlemmenes næringsvirksomhet, i den forstand at medlemmene gjennom kontingent bare belastes for utgifter som ville vært fradragsberettiget dersom de var utredet direkte av vedkommende medlem. Det er ikke noe beløpsmessig begrensning i fradragsretten for disse kontingentene. Driver en forening både servicevirksomhet og regulær foreningsvirksomhet, bortfaller fradragsretten. For å beholde fradragsretten må de fradragsberettigede aktivitetene organiseres i en egen institusjon.

Arbeidstakere som er organisert i landsomfattende arbeidstakerorganisasjon med forhandlingsrett, har fradragsrett for fagforeningskontingenten opp til kr 5 800.