4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Representasjon

Resultatregnskapet:

Balansen:

9.

Annen driftskostnad

Lovhenvisning:

Skatteregler:

Skatteloven § 6-21

Skattedirektoratets skatteforskrift § 6-21

Regnskap

Utgifter til representasjon vil være en kostnad for ­selskapet som tas med som annen driftskostnad.

Skatt

Representasjon er utgifter som en bedrift pådrar seg for å slutte forretninger eller for å knytte eller bevare forretningsforbindelser. Utgifter til tiltak som bare henvender seg til personer knyttet til bedriften, er ikke representasjon. Dette vil gjelde eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager. Som ikke knyttet til bedriften anses eksterne konsulenter, forhandlere, leverandører, selgere mv. dersom de er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatte i bedriften. I utgangspunktet er utgifter til representasjon ikke fradragsberettiget.

Det gis imidlertid fradrag for utgifter i form av en beskjeden bespisning av kunder eller forretningsforbindelser dersom alle følgende betingelser er til stede:

  • bespisningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjon av varer

  • bespisningen finner sted på arbeidsstedet eller, hvis det ikke er kantine eller annen rimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten

  • det serveres ikke brennevin (servering av øl og vin aksepteres)

  • utgiftene til servering skal ikke overstige kr 526 pr. person

Hvis noen av de nevnte vilkår ikke er oppfylt, vil ingen del av utgiftene være fradragsberettiget. Dette gjelder ikke ved tilstelninger av ekstraordinær art, f.eks. i forbindelse med bedriftsjubileum, innvielse av nybygg mv. Her gis det fradrag for de utgiftene som faller på bedriftens personale.

I forbindelse med bespisning av forretningsforbindelser mv. kan det også kreves fradrag for utgifter vedrørende eier, ansatt, styremedlem o.l. når det er naturlig at disse deltar i bespisningen.

Bevertning på styremøter eller generalforsamlinger anses ikke som representasjon. Fradrag gis i disse tilfeller bare for utgifter vedrørende personer som har rett til å være til stede i kraft av sitt verv, og bare for utgifter som etter forholdene må anses som rimelige.

Kurs for forretningsforbindelser, f.eks. selgere og servicefolk som ikke er knyttet til bedriften, anses ikke som representasjon. Det samme gjelder bekostning av kunders reiser i anledning av fremvisning av varekolleksjoner o.l. når dette er formålstjenlig fordi vareutvalget er av slikt omfang og beskaffenhet at det vanskelig lar seg gjøre å foreta hensiktsmessig fremvisning andre steder.

Utgifter til reise, kost og losji er fradragsberettiget, men bare innen rammen av faktiske utgifter, og begrenset til et beløp som svarer til de standardiserte satsene for diett og overnatting etter statens reiseregulativ.

Utgifter til kundereiser til utlandet kan ikke føres til fradrag med mindre helt særegne forhold skulle tilsi det, f.eks. at vedkommende vare ikke kan demonstreres i Norge.

Gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, anses som representasjon med mindre de enten kan anses som reklame eller som en del av vederlaget i en forretningstransaksjon.

Enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser som ikke overstiger kr 289, er fradragsberettiget.

Som reklame godtas gavegjenstander dersom alle følgende vilkår er til stede:

  • gavegjenstanden ikke overstiger den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler. For 2022 kr 289.

  • den er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer

  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden

I representasjonstilfeller må det vurderes om det påspanderte representerer en skattepliktig fordel for de som deltar. I tilfelle plikter arrangøren å innberette omsetningsverdien av ytelsen, sørge for forskuddstrekk ved melding til mottakers skattekontor, samt betale arbeidsgiveravgift.