4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Betalbare skatter

Resultatregnskapet:

Balansen:

20.

Skattekostnad på ordinært resultat

D.

Gjeld

23.

Skattekostnad på ekstraordinære poster

III.

Kortsiktig gjeld

5.

Betalbar skatt

Lovhenvisning:

Noteopplysninger:

Regnskapsloven § 7-23

Skatteregler:

Skattebetalingsloven § 10-20

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS(F)

Resultatskatt

Regnskap

Betalbar skatt føres i utgangspunktet bare i regnskap for foretak som selskapslignes, f.eks. aksjeselskaper. For disse føres betalbar skatt av årets skattepliktige overskudd. Eventuelle avvik mellom avsetning i fjor og utlignet og betalt skatt føres som skattekostnad i resultatregnskapet. Et eventuelt krav på skattefradrag for FoU-utgifter (SkatteFUNN) vil redusere posten betalbar skatt i balansen.

Alle foretak unntatt de små skal vise hvordan skattekostnaden er fremkommet. Små foretak bør spesifisere skattekostnaden på betalbar skatt og endring utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Skatt

Forskuddsskatt for aksjeselskaper og andre upersonlige skattytere skrives ut i året etter inntektsåret og forfaller i to like store terminer, 15. februar og 19. april. Hver av terminene er satt til halvparten av den utlignede skatten ved siste skattefastsetting, men forhåndsskatten kan forhøyes eller settes ned etter søknad til skattekontoret. Dersom resterende skatt utgjør mer enn utlignet skatt, skal det svares renter av differansen, men selskapet kan unngå rentebelastning ved å innbetale restbeløpet innen 31. mai. Resterende skatt forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter.

Skatt er en ikke-fradragsberettiget kostnad.