4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling

Leverandørgjeld

Resultatregnskapet:

Balansen:

5.

Varekostnad

D.

Gjeld

9.

Annen driftskostnad

III:

Kortsiktig gjeld

4.

Leverandørgjeld

Lovhenvisning:

Vurderingsregler:

Regnskapsloven §§ 5-9 og 5-13

Noteopplysninger:

Regnskapsloven §§ 7-21, 7-22 og 7-40

God regnskapsskikk – standarder og uttalelser:

NRS 20

Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

Regnskap

Leverandørgjeld til konsernselskap kan enten føres som annen kortsiktig gjeld til konsernselskap eller inkluderes i ordinær leverandørgjeld, men med spesifikasjon. Debetsaldi i leverandørreskontroen vises som eiendel hvis beløpet er vesentlig. Leverandørgjeld i utenlandsk valuta behandles tilsvarende som kundefordringer i utenlandsk valuta, jf. punkt om Fordringer (generelt).

Det må avsettes for påløpte kostnader ved årsslutt. Dette vil si kostnader knyttet til varer eller tjenester som er mottatt/forbrukt, men hvor inngående faktura ikke er mottatt på årsavslutningstidspunktet.

Regnskapslovens regler for vurdering av omløpsmidler gjelder analogt for kortsiktig gjeld, herunder leverandørgjeld.

Skatt

Det er ingen egne skatteregler for vurdering av leverandørgjeld som føres som annen kortsiktig gjeld. Når det gjelder leverandørgjeld i utenlandsk valuta, se under «Fordringer» – og underpunktet «Kortsiktige ford­ringer i utenlandsk valuta».